ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 
ประกันการเดินทางสำหรับนักเรียน และนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ศึกษาและเดินทางอยู่ในต่างประเทศ.
อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี
สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

จุดเด่นของแผนประกัน
เลือกซื้อได้ 3 แผน คือ Platinum Plan, Premier Plan และ Basic Plan
ผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนกะทันหัน
ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
ผลประโยชน์ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม
สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่อยู่นอกประเทศไทย
 
 บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 
การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ
การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
การให้บริการทั่วไป
ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346


  ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันเดินทาง  

 

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)
Platinum Plan Premier Plan Basic Plan
1. ผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 5,000,000 2,000,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน 300,000 250,000 150,000
3. ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย 300,000 250,000 150,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 3,000,000 2,000,000 1,500,000
5. ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 5,000,000 4,000,000 3,000,000

6. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

  • ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้ง
  • จ่ายสูงสุดต่อชิ้น/ คู่/ ชุด
80,000 


500 
8,000 
40,000 


500 
4,000
20,000 


500 
2,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในต่างประเทศ 5,000,000 4,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ชดเชยสูญเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม 1,500,000 1,000,000 750,000
 
ระยะเวลาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
Platinum 
Plan
Premier 
Plan
Basic 
Plan
ไม่เกิน 6 เดือน 20,607 10,422 7,524
ไม่เกิน 12 เดือน 41,212 20,842 15,046
ไม่เกิน 18 เดือน 61,819 31,264 22,568
ไม่เกิน 24 เดือน 82,424 41,684 30,090


หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

 

 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจThalerngkiat.A
thalerngkiat.a@gmail.com
085-0426-888
thalerngkiat

นาฬิกา
©2012 by www.asinampm.com