ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ และต่างประเทศ (Travel Guard Domestic )
ประกันเดินทางแผนนี้เหมาะกับใคร ?
      ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต., อบจ.) หรือ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น สหกรณ์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ ชมรมและสมาคมต่างๆ เป็นต้น โดยมีการเดินทางไปอบรม สัมมนา ท่องเที่ยว ออกงานแสดงสินค้า การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน งานบวช งานแต่งงาน หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอน เป็นต้น

ความคุ้มครอง 
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1), ทุพพลภาพถาวร, ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ, การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
 
เงื่อนไขการรับประกัน
อายุระหว่าง 1 – 85 ปี เท่านั้น
อายุระหว่าง 71 – 85 ปี สามารถซื้อทุนประกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
เบี้ยประกันขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 260 บาท
ให้ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วัน / เที่ยว
 
 ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันเดินทาง

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ชดเชย –  บาท
แผน A แผน A1 แผน A2 แผน A3 แผน A4 แผน A5 แผน A6 แผน A7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย / วัน 10 14 20 25 31 42 59
แผน B แผน B1 แผน B2 แผน B3 แผน B4 แผน B5 แผน B6 แผน B7
การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
เบี้ยประกันภัย / วัน 13 17 23 28 34 45 62


หมายเหตุ : เบี้ยประกันข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และ อากร (0.4%).

 

 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจThalerngkiat.A
thalerngkiat.a@gmail.com
085-0426-888
thalerngkiat

นาฬิกา
©2012 by www.asinampm.com