ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 
ประกันเดินทางต่างประเทศ (Travel Guard International)
 
      คุ้มครองคุณ ทุกหริปในฝันทุกการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 5,000,000 บาท ซื้อง่าย สะดวก 24 ชั่วโมง
 
  ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Guard International 
        ความคุ้มครอง : ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทย หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
 
เงื่อนไขการรับประกัน
 
อายุระหว่าง 1 – 85 ปี
ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
 
จุดเด่นของแผนประกันภัย
 
คุ้มครองไข้หวัดนก
คุ้มครองโรคซาร์
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 
การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
การให้บริการทั่วไป

       ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346
 
หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก 
 
 
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ - บาท
Plan A Plan B Plan C Plan D
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 5,000,000 4,000,000 1,500,000 1,500,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 5,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 250,000 150,000 70,000 40,000
4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 250,000 150,000 70,000 -
5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12  25,000 15,000 7,000 -
6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 500 300 200 100
7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8 จ่ายตามจริง 4,000,000 2,000,000 2,000,000
8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000
9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -
10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17 จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง -
11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 6000 4000 - -
12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 60,000 40,000 30,000 -
13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 25,000 25,000 10,000 -
14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 30,000 20,000 - -
15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 35,000 25,000 2,500 -
16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 15,000 10,000 5,000 -
17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 35,000 25,000 2,500 -
18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 20,000 10,000 - -
19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30 25,000 20,000 15,000 -

หมายเหตุ :

  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม

 

ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท) 

Period of 
Insurance
(วัน)
Plan A Plan B Plan C Plan D
อายุ 15-75 ปี อายุ 15-75 ปี แรกเกิด-85 ปี แรกเกิด-85 ปี
Asia World- 
wide
Asia World-
wide
Asia World-
wide
Asia World- 
wide
1-3 978  1,319 722 961 483 627 213 286
4-6 1,148  1,574 842 1,141 556 735 249 341
7-10 1,489  1,830 1,081 1,320 699 843 322 395
11-14 1,830  2,342 1,320 1,678 843 1,059 395 503
15-18 2,171  2,768 1,559 1,977 986 1,237 467 594
19-22 2,427  3,109 1,738 2,216 1,094 1,381 522 667
23-27 2,683  3,365 1,918 2,395 1,202 1,488 577 721
28-31 2,939  3,536 2,096 2,515 1,309 1,561 631 758
32-38 3,536  4,134 2,513 2,933 1,561 1,813 758 885
39-45 4,134  4,731 2,932 3,350 1,813 2,063 885 1,011
46-52 4,731  5,328 3,349 3,768 2,063 2,315 1,011 1,139
53-59 5,328  5,924 3,767 4,186 2,315 2,567 1,139 1,265
60-66 5,924  6,522 4,185 4,603 2,567 2,819 1,265 1,393
67-73 6,522  7,119 4,602 5,021 2,819 3,070 1,393 1,519
74-80 7,119  7,716 5,020 5,439 3,070 3,322 1,519 1,646
81-87 7,716  8,314 5,438 5,857 3,322 3,574 1,646 1,773
88-94 8,314  8,911 5,856 6,275 3,574 3,825 1,773 1,900
95-101 8,911  9,508 6,275 6,692 3,825 4,077 1,900 2,027
102-108 9,508 10,106 6,691 7,110 4,077 4,329 2,027 2,154
109-115 10,106 10,703 7,109 7,528 4,329 4,581 2,154 2,280
116-122 10,703 11,300 7,527 7,945 4,581 4,832 2,280 2,408
123-129 11,300 11,898 7,944 8,363 4,832 5,084 2,408 2,534
130-136 11,898 12,495 8,362 8,782 5,084 5,336 2,534 2,661
137-143 12,495 13,092 8,781 9,199 5,336 5,587 2,661 2,788
144-150 13,092 13,689 9,198 9,617 5,587 5,839 2,788 2,915
151-157 13,689 14,286 9,616 10,034 5,839 6,091 2,915 3,042
158-164 14,286 14,883 10,033 10,452 6,091 6,343 3,042 3,169
165-171 14,883 15,481 10,451 10,870 6,343 6,594 3,169 3,295
172-178 15,481 16,078 10,869 11,287 6,594 6,846 3,295 3,423
179-180 16,078 16,675 11,286 11,706 6,846 7,098 3,423 3,549

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว  รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว
 

 

 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจThalerngkiat.A
thalerngkiat.a@gmail.com
085-0426-888
thalerngkiat

นาฬิกา
©2012 by www.asinampm.com