ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ). 

      การประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า "ประกันภัยตาม พ.ร.บ." เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องจากการใช้รถยนต์คันที่เอาประกัน ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 
  ดาวโหลดตารางเบี้ยประกันภัยภาคบังคับ (พรบ)
 

ตารางความคุ้มครองสูงสุด

ความคุ้มครอง ต่อคน (บาท) ต่อครั้ง (บาท)
(1) ความรับผิดต่ออนามัยของบุคคลภายนอก 50,000 -
(2) ความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก 200,000 5,000,000 (รถไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
10,000,000 (รถเกิน 7 ที่นั่ง)
(3) ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน 200 บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน 20 วัน
    ทั้งนี้ จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ  (1) (2) และ (3) รวมกันไม่เกิน 204,000 บาทต่อหนึ่งคน
 
ความคุ้มครองสูงสุด สำหรับบุคคลภายนอก ผู้ประสบภัยจากรถหรือคู่กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก
      ความคุ้มครองเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีจำนวนเงินดังนี้  
 

 กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 กรณีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท
 กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท  

 

เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.

ประเภทรถ เบี้ยประกันภัย (บาท)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (1.10) 645.21
รถกระบะบรรทุก (1.40A) 967.28
รถกระบะโดยสาร (1.20A) 1,182.35

 

 

 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจThalerngkiat.A
thalerngkiat.a@gmail.com
085-0426-888
thalerngkiat

นาฬิกา
©2012 by www.asinampm.com